1     2     3     4     5     6  
FONTSIZE

- เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (05/04/2564)
- ี เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้า ณ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด (01/04/2564)
- ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ Gin Conference (30/03/2564)
- ี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (30/03/2564)
- ี เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลปากน้ำ หมู่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (29/03/2564)
- ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน สวนกล้วยอู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (29/03/2564)
- เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (25/03/2564)
- เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก ตำบลป่าสำแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (25/03/2564)
- ร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (25/03/2564)
- เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบ Application Zoom (25/03/2564)
- เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Applicatioon Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (22/03/2564)
- เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 นาแปลงใหญ่บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 12 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (18/03/2564)
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านระบบ Gin Conference เรื่อง ศึกษาและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง (18/03/2564)
- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (17/03/2564)
- เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบ่อหว้า ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (16/03/2564)
อ่านทั้งหมด     
 

 

 

 

 

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  /  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายเว็บไซต์ / การปฏิเสธความรับผิด

          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
          เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
          โทร 0-3555-5255 แฟกซ์ 0-3554-5482

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 อีเมล cad@cad.go.th

การแสดงผลหน้าเว็บไซด์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดหน้าจอ 1920 × 1050 Pixel

New Document